Inauguration du temple Fo Guang Shan de Vitry

Dimanche 28 Juin 2015